Kategorie

Co to jest komin?

Komin jest to droga przenoszenia spalin, w przypadku komina spalinowego oraz droga przenoszenia zużytego powietrza w przypadku komina wentylacyjnego. Potocznie jest to pionowa konstrukcja budowlana stanowiąca integralną cześć budynku , albo osobna konstrukcja.

Jak się dzielą kominy?

Podział kominów ze względu na funkcje:

 1.      kominy dymowe
 2.      kominy spalinowe
 3.      kominy wentylacyjne nawiewne,
 4.      kominy wentylacyjne wyciągowe

Podział kominów ze względu na konstrukcję obudowy:

 1.       jednościenne
 2.       dwuścienne

 Podział kominów ze względu na położenie:

 1.      wewnętrzny
 2.      zewnętrzny

 Podział kominów ze względy na charakter pracy:

 1.      w mokrym trybie pracy
 2.      w suchym trybie pracy
 3.      pracujący w nadciśnieniu
 4.      pracujący w podciśnieniu

Podział kominów ze względu na materiał z którego zostały wykonane:

 1.      murowane
 2.      betonowe
 3.      stalowe
 4.      ceramiczne 

Jakie normy obowiązują kominy?

Aktualnie w kraju w zakresie projektowania kominów obowiązują następujące normy:

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-EN 297:2002 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem - kotły typu B11 i B11BS z palnikami atmosferycznymi o nominalnym obciążeniu do 70 kW

PN-EN 1443:2005 Kominy - wymagania ogólne

PN-EN 1856-1 2005/A1:2007 Kominy. Wymagania dotyczące kominów stalowych części składowe systemów kominowych.

PN-EN 1856-2:2006 Kominy- wymagania dotyczące kominów metalowych. Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki.

PN-EN 15287-1:2007 Kominy Projektowanie, instalowanie, przekazanie do eksploatacji.

 

Jakie są warunki techniczne kominów?

Przewody kominowe będące integralną częścią budynku lub stanowiące oddzielną konstrukcję powinny mieć:

- wymiar przekroju

- sposób prowadzenia

- wysokość

- wymagalną przepustowość spełniające wymagania określone w Polskich Normach.

 1.      Przewody kominowe powinny być szczelne na całej długości.
 2.      Przewody kominowe odprowadzające spaliny mokre powinny mieć wewnętrzną powierzchnię odporną na ich niszczące działanie.
 3.      Przewody kominowe wentylacji grawitacyjnej powinny posiadać wymiar nie mniejszy niż 0,1 m i przekrój minimum 0,016 m2.
 4.      Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14 x 0,14 m lub średnicę 0,15 m, a w przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o większym otworze paleniskowym – co najmniej 0,14 x 0,27 m lub średnicę 0,18 m, przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów boków 3:2.
 5.      Piece na paliwo stałe, posiadające szczelne zamknięcie, mogą być przyłączone do jednego przewodu kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0,14 x 0,14 m lub średnicy 0,15 m, pod warunkiem zachowania różnicy poziomu włączenia co najmniej 1,5 m oraz nieprzyłączania więcej niż 3 pieców do tego przewodu.
 6.      Dopuszcza się wyprowadzanie przewodów spalinowych od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania bezpośrednio przez ściany zewnętrzne budynków, przy zachowaniu określonych warunków.
 7.      Ściany, w których znajdują się przewody kominowe, mogą być obciążone stropami, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, a także jeżeli nie spowoduje to nieszczelności lub ograniczenia światła przewodów.
 8.      Trzonów kominowych wydzielonych od konstrukcji budynku nie można obciążać stropami ani też uwzględniać ich w obliczeniach jako części tej konstrukcji.
 9.     Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli.
 10.   Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposażone, odpowiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku występowania spalin mokrych – także w układ odprowadzania skroplin.
 11.   Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu.
 12.    W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, określonych Polskimi Normami, należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu.
 13.    Nasady kominowe, o których mowa, należy również stosować na innych obszarach, jeżeli wymagają tego położenie budynków i lokalne warunki topograficzne. 

Zabrania się: 

 1.      Grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych.
 2.      Zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej.
 3.      Indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych.

 

Jaka powinna być minimalna wysokość komina?

Dla kominów o mocy kotłów >300 kW musi być spełniony warunek o ochronie powietrza atmosferycznego, komin powinien mieć taką wysokość aby nastąpiło rozproszenie emitowanych zanieczyszczeń.

Minimalna wysokość efektywna komina liczona od paleniska do wylotu komina powinna wynosić:

4,0 m dla kotłów gazowych

5,0 m dla kotłów olejowych

Minimalna wysokość komina liczona dla podgrzewaczy gazowych oraz kotłów gazowych z palnikiem inżektorowym o mocy nie przekraczającej 35 kW wynosi 2,0 m licząc od przerywacza ciągu do wylotu komina.

Jak powinien być umiejscowiony komin?

Według normy PN-B-89-10425 Wyloty przewodów dymowych należy wykonywać wg następujących zasad:


1. Przy dachach płaskich o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12°, niezależnie od konstrukcji dachu, wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej o 0,6 m wyżej od poziomu kalenicy lub obrzeży budynku przy dachach wgłębionych.
2. Przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 12° i pokryciu:
a) łatwo zapalnym, wyloty przewodów powinny znajdować się na wysokości co najmniej o 0,6 m wyżej od poziomu kalenicy. 
b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny się znajdować co najmniej o 0,30 m wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0 m. 


Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowiącego przeszkodę (zasłonę), dla prawidłowego działania przewodów, ich wyloty powinny znajdować się ponadto:


1. Ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu najwyższej przeszkody (zasłony) dla kominów znajdujących się w odległości od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach stromych.
2. Co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych w odległości od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody.
3. Co najmniej o 0,3 m wyżej od górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych w odległości do 1,5 m od tej przeszkody.

 

 

 Norma podaje minimalne odległości przewodów kominowych od okien, drzwi balkonów i innych budynków.

 

   

   

Zalecane wymiary dla położenia wylotów systemów kominowych

Symbol

Położenie wylotu komina

Zalecane wymiary dla położenia wylotu komina przy

urządzeniu grzewczym na paliwo stałe

urządzeniu grzewczym na olej

urządzeniu grzewczym na gaz

ciśnieniowym urządzeniu grzewczym

a

Wysokość ponad grzbietem spadzistego dachu w pobliżu dachu

a ≥0,4m

a ≥; 0,4m

a ≥; 0,4m

a ≥; 0,4m

a1

Wysokość nad grzbietem dachu dla krytego słomą dachu spadzistego w pobliżu grzbietu dachu

a ≥; 0,8m

a ≥; 0,8m

a ≥; 0,6m

a ≥; 0,8m

a2

Wysokość nad sąsiadującymi dachami do wysokości budynków lub konstrukcji

≥;0,6m

≥;0,6m

≥;0,6m

≥;0,6m

b

Wysokość nad dachami płaskimi lub zamkniętymi barierami

b ≥; 1,0m

b ≥; 1,0m

b ≥; 0,6m

b ≥; 0,4m

γ

Kąt nachylenia dachu
UWAGA: Dach uważa się za płaski, jeżeli γ ≤20° a za spadzisty jeżeli γ>20°

c

Odległość w poziomie od spadzistego dachu

c ≥; 2,3m

c ≥; 2,3m

c ≥; 1,5m

c ≥; 1,4m

c1

Odległość mierzona przy nachyleniu 90° do powierzchni spadzistego dachu z niepalnych dachówek

≥;1m

≥;1m

≥;1m

≥;0,4m<

c2

Wysokość nad poziomem spadzistego dachu

≥;0,4m
jeżeli
L < 8m

0,4m
jeżeli
L < 8m

0,4m
jeżeli
L < 8m

0,4m
jeżeli
L < 8m<

gdzie L

Odległość od grzbietu dachu

d

Wysokość nad otworami

d ≥; 1,0m

d ≥; 1,0m

d ≥; 1,0m

d ≥; 1,0m

e

Wysokość nad przeszkodami lub najwyższym punktem dachu spadzistego ujemnie

jeżeli f < 1,5xg

jeżeli f < 1,5xg

jeżeli f < 1,5xg

jeżeli f < 1,5xg

gdzie f

Odległość od komina do przeszkód

wtedy

wtedy

wtedy

wtedy

oraz g

Wysokość przeszkód

e ≥; 1,0m

e ≥; 1,0m

e ≥; 1,0m

e ≥; 0,4m

h

Wysokość nad sąsiadującymi lub przylegającymi budynkami

jeżeli i < 2,3m

jeżeli i < 2,3m

jeżeli i < 2,3m

jeżeli i < 2,3m

gdzie i

Odległość w poziomie od komina do sąsiednich lub przylegających budynków

wtedyh ≥; 0,6m

wtedyh ≥; 0,6m

wtedyh ≥ 0,6m

wtedyh ≥ 0,4m

oraz j

Wysokość sąsiednich lub przylegających budynków

 

 

 

 

A

Odległość od konstrukcji, okien i otworów na spadzistym dachu

jeżeli poniżej kalenicy lub
a < 2,3m
wtedy
B ≥ 1,0m

jeżeli A < 1,5mwtedy
B ≥ 0,6m

jeżeli A < 1,5mwtedy
B ≥ 0,6m

jeżeli A < 1,5mwtedy
B ≥ 0,6m

B

Wysokość nad konstrukcjami z oknami lub otworami na spadzistym dachu

C

Odległość nad lub po stronie otworów lub okien na spadzistym dachu

C ≥ 1,0m

C ≥ 1,0m

C ≥ 0,6m

C ≥ 0,6m

D

Odległość poniżej otworów lub okien na spadzistym dachu

D ≥ 2m

D ≥ 2m

D ≥ 2m

D ≥ 2m

Dla kotłów z zamkniętą komorą spalania

w

Wysokość nad poziomem ziemi

-

-

-

w ≥ 2,5m

P

Odległość w poziomie od sąsiadujących ze sobą wylotów

-

-

-

P ≥ 3m

m

Wysokość nad oknami lub otworami okiennymi pion/poziom

-

-

-

m ≥ 0,5m

 

 

Jaki powinien być kierunek przewodu?

 

Kierunek przewodów kominowych powinien być pionowy, Dopuszcza się odchylenie od pionu dla przewodów kominowych nie więcej niż o 30°. Odchylenie większe niż 30° ale nie większe niż 45° jest dopuszczalne tylko za zgodą terenowego organu administracji państwowej. Długość odchylonego odcinka nie może być dłuższa niż 2,0m.

 

Jak powinny być umiejscowione otwory rewizyjne?

 

Przewody rewizyjne w kominie powinny się znajdować nie mniej niż 0,3m nad podłogą i nie mniej niż 0,4m od otworu wlotowego. Dodatkowe otwory rewizyjne należy przewidzieć na kominach na których wykonano załamanie o kącie 30°.

Jak powinno wyglądać podpięcie do komina?

Długość pionowa czopucha powinna wynosić minimum 0,22m a pozioma nie więcej niż 2m przy czym czopuch powinien być poprowadzony ze spadkiem 5% w kierunku urządzenia gazowego. Dla urządzeń o mocy do 28 kW czopuchy powinny być poprowadzone ze wzniosem 5% w kierunku komina, a >28 kW długość czopucha nie może przekraczać 40% wysokości komina licząc od wlotu czopucha do wylotu komina.