Kategorie

Jakie przepisy prawne dotyczą wentylacji ?

 

Zagadnienia wentylacji budynków mieszkalnych opisują następujące normy:

PN-83/B-03430

PN-83/B-03430/Az3:2000.


Jakie są normy wentylacyjne budynków mieszkalnych ?

 

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określony przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych.

Strumienie te powinny wynosić co najmniej :

  •          w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową - 70 m3/h
  •          w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną - 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osób, - 50 m3/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób
  •          w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną - 50 m3/h
  •          w łazience ( z WC lub bez) - 50 m3/h
  •          w wydzielonym WC - 30 m3/h
  •          w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym - 15 m3/h
  •          w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną - 70 m3/h
  •          dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego - 30 m3/h

Zaleca się ponadto projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza do co najmniej 120 m3/h.

Prawidłowa wentylacja powinna zapewniać doprowadzenie powietrza do:

- pokoi

-kuchni z oknem zewnętrznym

oraz usuwanie powietrza zużytego z:

-kuchni

-łazienki

-oddzielnego ustępu

-ewentualnego pomocniczego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba)

-pokoju oddzielonego od tych pomieszczeń więcej niż dwojgiem drzwi

-pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego.

W budynku o wysokości do 9 kondygnacji może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna.

W budynkach wyższych należy stosować wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną.

W mieszkaniach wyposażonych w paleniska na paliwo stałe, kominki lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, może być stosowana tylko wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wentylacja nawiewno-wyciągowa.

Dopływ powietrza zewnętrznego do pokojów mieszkalnych oraz kuchni z oknem zewnętrznym powinien być zapewniony w następujący sposób :


a.

W przypadku zastosowania okien charakteryzujących się współczynnikiem infiltracji "a" mniejszym niż 0,3 m3/(mhdaPa2/3), przez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane:

- w górnej części okna ( w ościeżnicy, ramie skrzydła, miedzy ramą skrzydła a górną krawędzią szyby zespolonej),

- w otworze okiennym ( między nadprożem a górną krawędzią ościeżnicy, w obudowie rolety zewnętrznej),

- w przegrodzie zewnętrznej ponad oknem.

 

Strumień powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieścić się w granicach:

- od 20 do 50 m3/h jeżeli jest zastosowana wentylacja grawitacyjna,

- od 15 do 30 m3/h jeżeli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna


Strumień powietrza przepływającego przez nawiewnik, którego element dławiący znajduje się w pozycji całkowitego zamknięcia, powinien zawierać się w granicach od 20 do 30% strumienia przy jego całkowitym otwarciu.

W budynkach o wysokości do 9 kondygnacji włącznie dopuszcza się doprowadzenie powietrza przez okna charakteryzujące się współczynnikiem infiltracji "a" wyższym niż 0,5 a nie większym niż  1,0 m3/(mhdaPa2/3), pod warunkiem, że okna wyposażone są:

- w skrzydło uchylno-rozwieralne,

- górny wywietrznik,

- górne skrzydło uchylne

Powietrze z pokojów mieszkalnych powinno być odprowadzane przez otwory wyrównawcze umieszczone ponad drzwiami lub w ich górnej części lub przez otwory wywiewne. Dopuszcza się odprowadzenie powietrza przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić co najmniej 80 cm2.

Dopływ powietrza wewnętrznego do kuchni, łazienek, ustępów oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych powinien być zapewniony przez otwory w dolnych częściach drzwi lub przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi     a podłogą lub progiem.

Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić 200 cm2.

Do poszczególnych pionów wentylacyjnych powinny być przyłączone tylko pomieszczenia o tym samym charakterze (kuchenne, sanitarno-higieniczne itd.).

Nie dopuszcza się pionów obsługujących mieszkania do usuwania powietrza  z pomieszczeń niemieszkalnych (piwnice, pralnie, suszarnie itd.)

Wentylacja piwnic powinna zapewnić minimum 0,3 wymiany na godzinę.

Poddasza winny mieć zapewniony dopływ i odpływ powietrza przez otwory w zewnętrznych przegrodach budowlanych.

Klatki schodowe powinny mieć w górnej części otwór wywiewny o przekroju netto 200 cm2

Rura zsypu śmieci powinna mieć wylot ponad dachem a strumień powietrza wywiewanego powinna wynosić co najmniej 200 m3/h.

Pomieszczenia pralni domowych powinny mieć zapewnioną wentylację odpowiadającym minimum 2 krotnej wymianie powietrza na godzinę.

Pomieszczenia suszarni bielizny powinny mieć zapewnioną wentylację odpowiadającą 1 wymianie powietrza na godzinę.

 

Jakie normy wentylacyjne dotyczą budynków zbiorowych ?

 

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić:

- dla pokojów mieszkalnych - 20 m3/h dla każdego mieszkańca lecz nie mniej niż 1 wymiana na godzinę,
- dla pokojów zbiorowego przebywania ludzi (świetlice, pokoje nauki, jadalnie) - 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby,

- dla pokojów klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach - 30 m3/h
- kuchnie, łazienki oraz ustępy przeznaczone dla użytku indywidualnego jak dla budownictwa mieszkaniowego

 

Jakie normy wentylacyjne dotyczą budynków użyteczności publicznej ?

 

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały i czasowy pobyt ludzi powinien wynosić:

-20m3/h dla każdej przebywającej osoby,

-30 m3/h dla każdej przebywającej osoby jeżeli dopuszcza się palenie tytoniu

-15 m3/h dla każdego dziecka (żłobki i przedszkola)

W klimatyzowanych oraz wentylowanych pomieszczeniach o nie otwieranych oknach strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby,  a 50 m3/h jeśli jest dozwolone palenie.